Instructores

Shihan Roberto Orellana
Shihan Roberto Orellana
6 Dan Nihon Jujutsu
6 Dan Karate Goju Ryu
5 Dan Judo Kodokan
International Budokan Martial
Miembro Numero: 1950
Instructor Policial
Sensei Andres Monsalve
Sensei Andres Monsalve
2 Dan Nihon Jujutsu
3 Dan Judo
International Budokan Martial
Instructor Policial
Sensei Eduardo Sthory
Sensei Eduardo Sthory
1 Dan Nihon Jujutsu
1 Dan Karate Goju Ryu