Sensei Alberto Soto - Luis Soto - Martin -Roberto Orellana
Sensei Alberto Soto - Luis Soto - Martin -Roberto Orellana
Hanshi Lucio Farias
Hanshi Lucio Farias
Lucio Farias - United States Martial Arts 2002 Hall of Fame
Lucio Farias - United States Martial Arts 2002 Hall of Fame
Sensei: Angel Vasquez - Roberto Orellana - Andres Monsalve
Sensei: Angel Vasquez - Roberto Orellana - Andres Monsalve
Sato Shizuya fundador del Nihon jujutsu
Sato Shizuya fundador del Nihon jujutsu
Jigoro Kano fundador del Judo Kodokan
Jigoro Kano fundador del Judo Kodokan
Chojun Miyagi fundador del karate Goju Ryu
Chojun Miyagi fundador del karate Goju Ryu