jujutsu
Shihan Roberto Orellana
Shihan Roberto Orellana
6to Dan Nihon Jujutsu
6to Dan Karate Goju Ryu
5to Dan Judo Kodokan
Afiliado a la International Budokan
Sensei Andres monsalve
Sensei Andres monsalve
2do Dan Nihon Jujutsu
2do Dan Judo Kodokan
Afiliado a la International Budokan